Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

    1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym www.drizzlygrizzly.pl.

    2. Postawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z późn. zm.),

    • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.),

    • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

    3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

    • Serwis – internetowy system sprzedaży biletów znajdujący się pod adresem elektronicznym www.drizzlygrizzly.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Imprezy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

    • Sprzedawca – Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie (81-759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, posiadająca nr NIP: 585-133-63-52, REGON: 810475070, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będąca właścicielem Serwisu.

    • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;

    • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Biletu w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

    • Bilet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Sprzedawcę;

    • Impreza – impreza organizowana przez Sprzedawcę (w szczególności koncerty, recitale), na którą wstęp mogą mieć osoby posiadające ważny Bilet; wstęp na Imprezę mają jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia;

    • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu, formą płatności oraz odbioru;

    • Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

    • Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

    • Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;

    • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Biletu, które pokrywa Klient;

    • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

    • Unijny Certyfikat Covid - Dokument przyznawany  osobom, które przyjęły wymagane dawki szczepionki przeciw COVID-19, dostępny do pobrania po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/) lub w aplikacji mObywatel. Zapisy regulaminu dotyczące Unijnego Certyfikatu Covid stosuje się także do krajowego zaświadczenia o szczepieniu dostępnego w aplikacji  mObywatel.

    4. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie jak również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    5. W celu należytego świadczenia Usług, Usługobiorca powinien:

    • posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet,

    • włączyć obsługę plików cookies,

    • włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

    • posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze).

 

    6. Przez złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

    7. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 2

Bilety oraz składanie Zamówień

 

    1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę.

    2. Bilety są odpłatne i wiążą się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta.

    3. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Imprezy, rodzaju Biletu, ilości Biletów, sposobu dostawy, sposobu Płatności.

    4. Bilety dostępne są w dwóch pulach: Ogólnej i Health Pass Ticket. Bilety z puli Health Pass Ticket przeznaczone są dla osób, które w dniu wstępu na teren Imprezy będą posiadały Unijny Certyfikat Covid.

    5. Zakup Biletu z puli Health Pass Ticket nie wymaga okazania Unijnego Certyfikatu Covid. W czasie zakupu biletu Health Pass Ticket każdy uczestnik musi zaświadczyć, że posiada Unijny Certyfikat Covid i okaże go przed wejściem na teren Imprezy.   

    6. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji przy wejściu na teren Imprezy Unijnego Certyfikatu Covid u osób posiadających Bilety Koncertowe Health Pass Ticket. Brak ważnego Unijnego Certyfikatu Covid może skutkować odmową wstępu z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    7. Weryfikacja posiadania Unijnego Certyfikatu Covid odbywać się będzie poprzez okazanie kodu QR w aplikacji mObywatel lub wydruku pobranego z Internetowego Konta Pacjenta wraz z dowodem tożsamości. 

    8. Bilety z puli Ogólnej nie wymagają posiadania Unijnego Certyfikatu Covid.

    9. W przypadku Biletów imiennych, dane wskazane na Bilecie muszą być zgodne z danymi wynikającymi z Unijnego Certyfikatu Covid oraz dowodem tożsamości Klienta.

    10. Cena za wybrane przez Klienta Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia.

    11. Celem realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające kontakt z Klientem, takie jak w szczególności:

    • imię i nazwisko,

    • numer telefonu,

    • adres e-mail.

    12. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Biletu w formie papierowej, Klient zobowiązany jest podać dodatkowo adres, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka.

    13. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

    14. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

    15. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt złożenia Zamówienia oraz zawierająca niniejszy Regulamin.

    16. Klient otrzymuje zamówiony Bilet po dokonaniu Płatności.

    17. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 24h od otrzymania mailowego potwierdzenia powoduje jego anulowanie.

    18. W zależności od wyboru Klienta, zakupiony przez niego Bilet może mieć jedną z poniższych form:

    • Dokument papierowy, wydrukowany przez Sprzedawcę i dostarczony Klientowi drogą pocztową,

    • Dokument w wersji elektronicznej – plik PDF przesyłany Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, który Klient może wydrukować samodzielnie;

    • Dokument w wersji elektronicznej w postaci kodu kreskowego przesyłany Klientowi na jego urządzenie mobilne.

    19. Sprzedawca nie jest organizatorem imprez, na które sprzedaje Bilety. W związku z powyższym, Sprzedawca informuje, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy imprezy na które Klient może zakupić Bilety mogą być odwoływane lub przesuwany ich termin.

    20. O konieczności odwołania lub przesunięcia terminu Imprezy z jednoczesnym wskazaniem tego terminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu oraz na kanałach social media klubu. 

 

 

§ 3

Płatności oraz dostawa

 

    1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

    2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

    • płatność gotówką przy odbiorze Biletu,

    • przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,

    • płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.

    3. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-3 powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

    4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

    5. Koszty Dostawy różnią się w zależności od wybranych przez Klienta parametrów Biletu (forma papierowa, rodzaj dostawcy)

    6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT.

    7. Bilet dostarczany jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany podczas składania Zamówienia.

    8. Dostawa Biletów w formie papierowej odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę, do określonych przez Sprzedawcę krajów.

    9. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest ona zgodna z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

    10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 4 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

 
    1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Sopocka Odessa Ewa Hronowska, ul. Bohaterów Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, mailowo: tickets@b90.pl lub telefonicznie: 453 617 091.

    2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób jasny i przejrzysty przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Klient domaga się od Sprzedawcy.

    3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.

    4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie.

    5. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

    6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.

    7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Klient otrzyma pisemne uzasadnienie.

 

§ 5

Odpowiedzialność i zwrot Biletów

 

    1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.t.

    2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

    3. Sprzedawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Serwisu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej dolegliwe dla Klientów.

    4. Sprzedawca nie jest organizatorem imprez, na które sprzedaje Bilety. W związku z powyższym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg imprez, ich organizację, w szczególności przesuwanie terminów imprez i ich odwoływanie.

    5. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania imprezy. W celu uniknięcia wątpliwości, odwołanie występu wykonawcy na imprezie, na której nie jest on jedynym wykonawcą lub głównym wykonawcą wieczoru, nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu, lecz daje Konsumentowi możliwość ubiegania się zwrotu części kwoty uiszczonej za Bilet, proporcjonalnie do Ceny Biletu i ilości i charakteru wykonawców (np. support/gwiazda wieczoru).

    6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu, co może mieć wpływ na obniżenie Ceny Biletów na wybrane imprezy. Rabaty oraz promocje obowiązują podczas składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klient nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Klienta a nową Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

 


§ 6

Dane osobowe

 

    1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Ewa Hronowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sopocka Odessa Ewa Hronowska” z siedzibą w Sopocie (81-759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, który przetwarza dane Klientów w celu realizacji Zamówienia lub – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.

    2. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr telefonu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

    3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

    4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

    1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

    3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 nie przysługuje w przypadku usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi i tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży Biletu.

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

    1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.drizzlygrizzly.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

    3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

    4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

    5. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

    6. Konsument może także zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji, której zadaniem statutowym jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

    7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

fwk
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez PFR SA. fwk